Rett til spesialundervisning

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Alle elever som har rett til spesialundervisning, har krav på en indviduell opplæringsplan (IOP). Planen skal gi oversikt over innholdet i spesialundervisningen, hvilke mål og hvilket innhold som gjelder, og hvordan opplæringen skal gjennomføres.

Spesialundervisningen kan skje både i den ordinære klassen eller i mindre elevgrupper. Foruten mål og innhold må IOP-en angi hvordan opplæringen skal organiseres.

Elever som får spesialundervisning, har rett til underveisvurdering og sluttvurdering på lik linje med andre elever. I tillegg skal skolen minst en gang i året lage en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått og en vurdering av elevens utvikling. Elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i elevens individuelle opplæringsplan (IOP).