Skoletransport/taxi

Skoletransport:

Det er Oslo Taxibuss som har ansvaret for skoletransporten i Osloskolen. Oslo Taxibuss er et datterselskap av Oslotaxi som har ansvar for elevtransport. 

Når elevene blir tatt inn på skolen, blir det sendt informasjon til Oslo Taxibuss om henting ved hjemsted og transport til og fra skolen. Det er derfor viktig at man derfor oppgir riktig henteadresse.

Oslo Taxibuss plikter å legge til rette for at transporttiden ikke blir for lang. Maksimal transporttid er etter avtale med Oslo kommune, 60 minutter. Oslo Taxibuss tilstreber at sjåførene som henter og bringer elever på daglig basis er faste sjåfører som elevene kjenner/blir kjent med. Ved sykdom, endringer osv., må man være forberedt på endringer.

Generelle punkter som omhandler skoletransport:

Erfaringsmessig får vi mange spørsmål rundt skoletransporten. Det er derfor viktig at dere som foresatte selv leser godt gjennom den informasjonen dere får fra blant annet Oslo Taxibuss (se Informasjon elevtransport 2019-2020 nedenfor).

Som utgangspunkt blir alle elever kjørt i felles transport sammen med andre elever. I de tilfeller der det er vanskelig for eleven å ta transport sammen med andre, må man søke skolen om individuell transport og legge ved en gyldig legeerklæring der det klart fremkommer at dette er en aktuell problemstilling. Skolen vil på bakgrunn av dette gjøre en vurdering om det vil være mulig å legge til rette for dette. Det er viktig å være klar over at søknad med legeerklæring i seg selv ikke utløser slik tilrettelegging. Individuell transport blir vurdert ut fra hva slags ressurser skolen har til rådighet i forhold til individuell tilrettelagt transport. I neste omgang er det Oslo Taxibuss som har ansvar for å ordne gjennomføringen.

Vi oppfordrer alle foresatte om å ha gode rutiner rundt henting av og avbestilling av transport, da det skaper mye arbeid for skolen, hvis vi får sen beskjed/ikke får beskjed. Det er også slik at transport er en stor utgiftspost for skolen og vi ønsker derfor ikke å bruke mer ressurser på dette enn nødvendig.

Hvis dere har spørsmål i forhold til transport, så ta kontakt med med skolens administrasjon.

Her er de viktigste punktene knyttet til skoletransport:

  • Tilbudet om skoleskyss gjelder i skoleårets 38 uker.
  • Elevene blir hentet ved oppgitt hjemsted til avtalt tid og blir kjørt hjem til avtalt tid.
  • Eleven skal være klar inntil 15 minutter FØR og 15 ETTER avtalt hentetid.
  • Ved hjemtransport må man også kunne påberegne at eleven kommer 15 minutter før eller 15 minutter etter avtalt tid.
  • Elevene skal være klare på avtalt hentested til avtalt tid. Elever som ikke møter til avtalt tid risikerer å bli frakjørt. Foresatte er selv ansvarlig for å melde fra til Oslo Taxibuss ved endringer, sykdom, fravær osv.

Endringer i skoletransport:

Det er anledning til å gjøre endringer i forhold til hentetidspunkt eller hjemreisetidspunkt, men dette må meldes til skolen, som så melder videre til Oslo Taxibuss. Dette kan blant annet være aktuelt i situasjoner der barnet bor flere steder. Hvis det er aktuelt med tilrettelegginger i form av færre skoledager i uken, kortere skoledager eller lignende, må dette avtales med skolen. Som utgangspunkt følger transporten skolens timeplan.

For elever som starter opp underveis i skoleåret, er det viktig at skolen får beskjed så tidlig som mulig. Det tar fem virkedager fra bestillingen er sendt til taxitransporten i gangsettes.

Rutiner ved avbestilling:

Alle endringer på morgenen samme dag før skolens åpningstid og avbestillinger skal gå via skolen. Ta kontakt på telefon: 23 22 20 70 eller per e-post: voksentoppen@ude.oslo.kommune.no.

Endringer samme dag:

NB! Ved endringer på morgenen samme dag må dette gjøres per telefon til Oslo Taxibuss: 02323 (tast 3 - deretter 1 for å komme til skoletransport), eller send en e-post til: www.elevtransport.no. Elevens ID nummer skal alltid oppgis i kontakt med Oslo Taxibuss.

 

Kort om taxitransport

  • Alle endringer og avbestillinger skal gå via Voksentoppen skole. 
  • Unntak er når det er behov for å avbestille transport FØR skolens åpningstid. Du kan ringe til 02323 (tast 3 - deretter 1 for å komme til skoletransport, eller du kan du gå inn på  nettsiden www.elevtransport.no og enkelt avbestille transport. 
  • Elevens ID-nummer skal alltid oppgis i kontakt med Oslotaxi.