Grunnleggende ferdigheter

Bokstabel

Grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Det å arbeide med grunnleggende ferdigheter i skolen er sentralt for å sikre elevens fremgang.

I Kunnskapsløftet er de grunnleggende ferdigheter definert som å kunne:

  • Lese
  • Regne
  • Uttrykke seg skriftlig
  • Uttrykke seg muntlig
  • Bruke digitale verktøy

I læreplanen for de ulike fagene er det beskrevet hvordan de grunnleggende ferdigheter danner forutsetningen for utvikling av fagkompetanse i faget. Det å arbeide med grunnleggende ferdigheter, handler derfor først og frem om hvordan vi som skole integrerer dette arbeidet i undervisningen og med fokus på elevens måloppnåelse i de ulike fagene.

I Voksentoppens skoles strategiske plan for perioden 2017-2020, har vi lagt spesielt vekt på å øke lærerens kompetanse i arbeidet med å integrere grunnleggende ferdigheter som en sentral del av undervisningen i de ulike fagene.  En viktig forutsetning for at det arbeides med grunnleggende ferdigheter, handler om at vi som skole legger til rette for at dette arbeidet gjennomføres systematisk i skolehverdagen og inngår som en naturlig del av undervisningen i alle fag. Det handler også om at grunnleggende ferdigheter settes på dagsorden i form av målsetninger i strategisk plan og at dette følges opp som et satsningsområde i form av tema i samlinger, felles planer for arbeidet grunnleggende ferdigheter osv.

I strategisk plan, har vi satt opp tre satsingsområder denne perioden relatert til målet om at elevens grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Det å ha fokus på lesing som grunnleggende ferdighet er fremhevet som et satsingsområde.

Det å kunne lese og skrive for å lære, og å kunne uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig, er ferdigheter elevene vil trenge både på skolen, i arbeidslivet og i livet for øvrig. Kunnskapsløftet og læreplanene i alle fag, krever opplæring og undervisning i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving.

Skolens plan for lese- og skriveopplæringen er et forsøk på å konkretisere hva og hvordan dette kan arbeides med på de ulike trinn. Alle lærere må jobbe systematisk med lese- og skrivestrategier i alle fag. Vårt faglige utgangspunkt er derfor:

  • Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter
  • Lesing og skriving forgår i alle fag
  • Alle lærere er lese- og skrivelærere

På alle trinn er det viktig med variert lesing og at det blir satt av tid til dette. Vi prioriterer daglig lesing på alle trinn. En av skolens viktigste oppgaver er å legge til rette for så mye lesing og tekstskaping som mulig. På småskoletrinnet legges grunnlaget for elevenes lese- og skriveopplæring. På mellom- og ungdomstrinnet er det fokus på den videre lese- og skriveopplæringen.

Målet er at alle lærere blir bevisst sin rolle som lese- og skrivelærer. All undervisningen på Voksentoppen skal inneholde gode rutiner og tiltak for lese- og skriveutvikling. På mellom- og ungdomstrinnet er utvikling av hensiktsmessige lese- og skrivestrategier vesentlig.