Sosial kompetanse

Glade skoleelever, illustrasjon

Voksentoppen skole arbeider for å skape et godt samspill mellom foresatte, elever og ansatte hvor trivsel og trygghet er sentralt. Vi ønsker å skape et skolemiljø som er positivt og trygt og som fremmer et godt læringsmiljø.

Voksentoppen skole ser viktigheten av å ha et tverrfaglig personale og har skoleåret 2018-2019  9 miljøterapeuter som jobber på skolen, i tillegg til 2 barne- og ungdomsarbeidere. Miljøterapeutene har noe ulik høyskolebakgrunn, men alle har hovedvekt på arbeid med barn. Lærere, miljøterapeuter og barne- og ungdomsarbeidere jobber tett sammen i team for å sikre at våre elever får et best mulig optimalt og helhetlig tilbud.

Sosial handlingsplan

 I arbeidet med utviklingen av sosial kompetanse velger vi å fokusere på positive tiltak for å utvikle skolens og trinnenes miljø og trivsel. Vårt fokus vektlegges ut i fra teorien “ det vi setter fokus på, vil det bli mer av”. Vi er opptatt av å etablere en fellesskapsfølelse som fremmer samspill gjennom ulike felles opplevelser. I dette fellesskapet skal det være rom for ulike uttrykksformer og gode samtaler. Dersom alvorlige konflikter som mobbing oppstår, eller gjentatte brudd på reglementet likevel forekommer, iverksettes reaksjonsformer og ulike tiltak som best mulig er tilpasset den aktuelle utfordringen.

Sosial handlingsplan for Voksentoppen skole er utarbeidet av skolens ledelse og miljøterapeuter, og skal evalueres fortløpende. De overnevnte har ansvar for at resten av personalet blir kjent med planen og at de metodene og målene planen tar for seg gjennomføres.

Formålet med planen

Skolens sosiale handlingsplan er en plan over forebyggende handlinger, tiltak og oppfølging som bidrar til utvikling av sosial kompetanse hos elevene. Planen har en kjerne som består av lover, rutiner og regler og skal være et “levende” dokument som brukes i det daglige og endres/redigeres dersom det blir behov for det. Planen skal være et arbeidsredskap for personalet og sikre at sosial kompetanse arbeides med på alle trinn.

Gjennom tilrettelegging av ulike aktiviteter og temaer gjennom skoleåret har vi valgt å legge vekt på følgende sosiale ferdigheter: Samarbeid, Selvhevdelse, Ansvarlighet og Empati

Målet er at skolen skal sikre at alle elevene på Voksentoppen skole har et godt læringsmiljø som fremmer trivsel, trygghet og god helse etter Opplæringsloven § 9a. Vi skal legge til rette for at alle våre elever skal bli i stand til å etablere gode sosiale relasjoner i skolemiljøet, slik at de kan oppleve mestring og å bli akseptert. Her kan du se hele planen: Sosial handlingsplan 2018-2019.