FAU

Samarbeid med foresatte er en viktig del av skolens arbeid. Foreldremedvirkning i skolen bygger på at det er foresatte som har hovedansvaret for barns utvikling og opplæring. Foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU vil man få anledning til å bli kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene. 

FAU's oppgaver ved skolen er blant annet å:

  • Være foreldrenes talerør overfor skolen. De skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Delta på driftstyremøter og fremme saker for driftsstyret
  • Hjelpe skolen ved både oppstart og evaluering av tiltak og prosjekter som er iverksatt. Skolen kan sende saker til FAU hvis de ønsker innspill
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole preget av god dialog og gjensidig respekt
  • Arrangere jule- og sommeravslutninger i samarbeid med skolens ansatte
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene


Valg av representanter til FAU gjøres i forbindelse med foreldremøtet på høsten. Det velges en foreldrerepresentant og en vara foreldrerepresentant fra hver gruppe. FAU-leder vil informere om hva som forventes av dere i rollen som FAU-medlem, møtetider, arbeidsoppgaver osv.