FAU

Samarbeid med foresatte er en viktig del av skolens arbeid. Foreldremedvirkning i skolen bygger på at det er foresatte som har hovedansvaret for barns utvikling og opplæring. Foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU vil man få anledning til å bli kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene. 

FAU's oppgaver ved skolen er blant annet å:

 • Være foreldrenes talerør overfor skolen. De skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Delta på driftstyremøter og fremme saker for driftsstyret
 • Hjelpe skolen ved både oppstart og evaluering av tiltak og prosjekter som er iverksatt. Skolen kan sende saker til FAU hvis de ønsker innspill
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole preget av god dialog og gjensidig respekt
 • Arrangere jule- og sommeravslutninger i samarbeid med skolens ansatte
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene


Valg av representanter til FAU gjøres i forbindelse med foreldremøtet på høsten. Det velges en foreldrerepresentant og en vara foreldrerepresentant fra hver gruppe. FAU-leder vil informere om hva som forventes av dere i rollen som FAU-medlem, møtetider og arbeidsoppgaver.

Egen Facebook-gruppe:

FAU har en egen lukket Facebook-gruppe for foresatte ved skolen. Vi anbefaler foresatte å melde seg inn, da vi legger ut informasjon fra FAU i denne gruppen. Gruppen heter "Voksentoppen skole - foresatte". Link til gruppen finner du her:  https://www.facebook.com/groups/525234124542061/

 

FAU 2020 - 2021 Voksentoppen skole

Leder:             Per Toset                                            (Gruppe  2B)

Nestleder:      Martin Brusgaard                             (Gruppe 3B)   

Sekretær:       Åse Strand                                          (Gruppe 2B)        

Kasserer:        Mette Bergman                                 (Gruppe 1)

Medlemmer:  Jostein Lund                                      (Gruppe 2A)

                         Tiina Suikeli-Lindstrøm                   (Gruppe 3A)

                          Maria Brusgaard                             (Gruppe 3B)

Vara:                 Audrey Chris Holsen                      (Gruppe 1)

                          Anette Slaaten Johannessen         (Gruppe 2A)

                         Julie Dolva                                         (Gruppe 3A)

                         John Evensen                                    (Gruppe 3B)

 

FAU kan kontaktes på følgende E-post adresse: voksentoppenfau@gmail.com

 

 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU