Spesialskolene i Oslo

Alle spesialskoler i Oslo kommune er organisert i en egen avdeling sammen med PPT tjenesten, forkortet APS – avdeling for PPT og spesialskolene. APS utgjør en egen avdeling i UDE og ledes av avdelingsdirektør Walter Frøyen og assisterende avdelingsdirektør Pia Klint Tveterås.

Osloskolen har flere byomfattende skoler som er spesielt tilrettelagt for elever med ulike former for funksjonshemminger-/nedsettelser og/eller lærevansker. Disse er:

 • Voksentoppen skole

  for elever med sosiale emosjonelle vansker/ utfordringer knyttet til psykisk helseelever samt for elever med alvorlig astma, allergi og andre medisinske tilstander som trenger helsefaglig oppfølging

   Nordvoll skole

 • for elever med diagnoser innenfor autismespekteret

   Vetland skole

 • for elever med ulike former for hørselshemning.

   Ullevålsveien skole

 • for elever med generelle lærevansker.

   Blindernveien skole

 • for elever med språk og sammensatte lærevansker.

   Haukåsen skole

 • for elever med multifunksjonshemning.

   Lønnebakken og Vestre Aker skoler-

 • for elever med sosiale/emosjonelle vansker.

Søknad til skolen skjer gjennom Inntakskontoret i Osloskolen. Elevens søkes inn, innen 1. desember for opptak påfølgende skoleår.

Opplæringen som tilbys på vår skole er hjemlet i Opplæringsloven, det betyr at vi følger de samme lover og regler som gjelder for de andre grunnskolene i Oslo. Dette betyr også at vi også følger de målene som er å finne i det nasjonale læreplanverket som vanligvis blir omtalt som Kunnskapsløftet (K06).

Ettersom flesteparten av våre elever har vedtak om spesialundervisning, utarbeider skolen en egen individuell opplæringsplan (IOP). Dette er en plan som er laget for den enkelte eleven og som skal sikre at all undervisning er tilrettelagt den enkeltes forutsetninger og nivå. Samtidig er det viktig å være klar på at, selv om eleven følger en egen plan, så betyr ikke dette at han eller hun ikke følger de målene som er gjengitt i læreplanverket. Flere av våre elever følger målene i læreplanverket for sitt trinn, men med tilpasninger i første rekke knyttet til organisering og tilrettelegging. Noen følger målene på et lavere nivå. Det er kun unntaksvis at skolen utarbeider mål i IOP som avviker fra de målene vi finner i læreplanverket.