Ordensregler

Alle klasser og grupper har derfor sammen ansvar for å utarbeide egne regler som gjelder for sin gruppe. Utover dette skal alle følge de reglene som er nevnt her, samt de regler som er nedfelt i Osloskolens reglement for orden og oppførsel.

Regler for orden:

Elevene skal:

 • møte presis og forberedt til timene
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden på egne saker

 

Regler for oppførsel:

Eleven skal vise alminnelig god oppførsel gjennom å:

 • være tilstede i opplæringen
 • behandle medelever og ansatte med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

 

Oppførsel som ikke aksepteres:

 • Å mobbe
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å fuske eller forsøke å fuske
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Å bruke tobakk
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

 

Ved brudd på reglementet, vil dette bli tatt opp med den enkelte elev og elevens foresatte. Skolen fører anmerkning for elever på U-trinn.

Se forøvrig Osloskolens ordensreglement på Oslo kommunes nettsider