Vurdering for læring

Tavleundervisning

Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet Vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om hva eleven kan på et gitt tidspunkt.

Viktige prinsipper for underveisvurdering

Utdanningsdirektoratet viser til fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale i vurderingsprosesser som har til formål å fremme læring. Disse er også nedfelt i forskriften til opplæringsloven som rettigheter for elever og lærlinger.

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring.

Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg
  4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom opplæringen planlegges ut fra disse prinsippene.

Les mer om «vurdering for læring».