Vår profil

skolegårdsommer

Elevene er fordelt i grupper på småskoletrinn (1.–4. trinn), mellomtrinn (5.–7. trinn) og ungdomstrinn (8.–10. trinn).

Elevgruppen er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Størstedelen av elevgruppen består av elever som har utfordringer knyttet til psykisk helse/samspillsvansker. Den øvrige elevgruppen og omtrent 20 % av elevene har kroniske helseproblemer som allergi, eksem, astma, andre kroniske lungesykdommer, hjerteproblemer, immunsvikt og andre kroniske sykdommer som krever daglig helsefaglig oppfølging og tilrettelegging.

Elevene er fordelt på tilsammen 5 grupper. Per i dag har vi en gruppe på S-trinn (1-4), en gruppe på M-trinn (5-7) og tre grupper på U-trinn (8-10).

35 ansatte på skolen

Det er 35 ansatte på skolen i forskjellig stillingsstørrelse og i ulike roller. I tillegg til skolens lærere og ledelse har vi miljøterapeuter, barne- og ungdomsarbeidere, sykepleier, vaktmester og to konsulent på kontoret.
Lærere og miljøterapeuter jobber i team der de samarbeider tett i forhold til planlegging og gjennomføring av undervisningen og den daglige oppfølging av skolens elever.
Vi har etablert et tverrfaglig samarbeidsnettverk som består av PP-tjenesten, BUP samt andre aktuelle instanser i bydelene og Helse Sør-Øst.

Undervisning

Voksentoppen skole er en fådelt skole der undervisning foregår i små aldersblandede grupper på opptil 8-10 elever. Opplæringen på skolen er hjemlet i Opplæringslova og følger de samme lover og regler som gjelder for de andre grunnskolene i Oslo. Skolen følges som utgangspunkt de målene som er definert i Kunnskapsløftet og undervisningen er tilpasset elevenes forutsetninger og nivå.
For elever som har rett til spesialundervisning etter § 5-1 i Opplæringslova, utarbeider skolen en individuell opplæringsplan (IOP). De elevene som har egen opplæringsplan skal, i den grad det er tilrådelig, følge de målene som er gitt i kunnskapsløftet, men tilpasset slik at målene er i samsvar med den enkelte elevs forutsetninger.

Beliggenhet

Skolen ligger i flotte omgivelser på Voksenkollen i Vestre Aker bydel i Oslo, og har Nordmarka som nærmeste nabo. Den enkleste måten å komme til skolen på, er å ta T-banen til Voksenkollen T-banestasjon. Det tar ca. 5 min å gå til skolen fra stasjonen
Alle elever på Voksentoppen skole får tilbud skoletransport til skolen. Det er per tiden Oslo Taxibuss som har ansvar for skoletransport i Osloskolen. Oslo Taxibuss er et datterselskap av Oslotaxi som har ansvar for elevtransport. Når elevene blir tatt inn på skolen, blir det sendt informasjon til Oslotaxi om henting ved hjemsted og transport til og fra skolen. Transporten følger skolens timeplan.