Vår profil

skolegårdsommer

Elevgruppen ved Voksentoppen skole er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer innenfor psykisk helse og/eller sosiale-emosjonelle vansker.

Våre 44 elever er i år fordelt på tilsammen 3 grupper. I inneværende skoleår har vi 1 gruppe på mellomtrinnet (p.t. 6.–7.trinn) med 11 elever. På ungdomstrinnet (8.–10. trinn) har vi 2 grupper. Gruppene har en slik bemanning at de kan deles i mindre grupper i de ulike timer ved behov.

33 ansatte på skolen

Det er 33 ansatte på skolen i forskjellig stillingsstørrelser og i ulike roller. I tillegg til skolens lærere og ledelse har vi miljøterapeuter, 1 barne- og ungdomsarbeider, vaktmester og to konsulenter som i varetar de kontortekniske oppgavene på kontoret.

Lærere og miljøterapeuter arbeider i team der de samarbeider tett i forhold til planlegging og gjennomføring av undervisningen og den daglige oppfølging av skolens elever. Vi har etablert et tverrfaglig samarbeidsnettverk som består av PP-tjenesten, BUP samt andre aktuelle instanser i bydelene og i Helse Sør-Øst.

Undervisning

Voksentoppen skole er en fådelt skole der undervisning foregår i små aldersblandede grupper. Opplæringen ved skolen er hjemlet i Opplæringsloven og følger de samme lover og regler som gjelder for de andre grunnskolene i Oslo. Skolen følger som utgangspunkt de målene som er definert i Kunnskapsløftet og undervisningen er tilpasset elevenes forutsetninger og nivå.

Alle elevene ved Voksentoppen skole har en individuell opplæringsplan (IOP) da de har rett til spesialundervisning etter § 5-1 i Opplæringsloven.  Elevene skal, i den grad det er tilrådelig, følge de målene som er gitt i Kunnskapsløftet, men tilpasset slik at målene er i samsvar med den enkelte elevs forutsetninger. Fra høsten 2019 innarbeides også området "Sosiale utviklingsmål" direkte i elevenes IOP.

Beliggenhet

Skolen ligger i flotte omgivelser på Voksenkollen i Vestre Aker bydel i Oslo, med Nordmarka som nærmeste nabo. Den enkleste måten å komme til skolen, er å ta T-banen til Voksenkollen T-banestasjon. Det tar ca. 7 minutter å gå fra stasjonen til skolen.

Skoletransport

Alle elever på Voksentoppen skole får tilbud om skoletransport til skolen. Det er for tiden Oslo Taxibuss som har ansvar for skoletransport i Osloskolen. Når elevene blir tatt inn på skolen, blir det sendt informasjon til Oslotaxi om henting ved hjemsted og transport til og fra skolen. Transporten følger skolens/elevens timeplan.