Vår profil

skolegårdsommer

Elevgruppen ved Voksentoppen skole er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer innen psykisk helse og/eller sosiale-emosjonelle vansker.

Våre 44 elever er i år fordelt på tilsammen 3 grupper. I inneværende skoleår har vi 1 gruppe på mellomtrinnet (p.t. 6.-7.trinn) med 11 elever. På ungdomstrinnet (8.-10. trinn) har vi 2 grupper. Gruppene har en slik bemanning at de kan deles i mindre grupper i de ulike timer ved behov.

33 ansatte på skolen

Det er 33 ansatte på skolen i forskjellig stillingsstørrelser og i ulike roller. I tillegg til skolens lærere og ledelse har vi miljøterapeuter, 1 barne- og ungdomsarbeider, vaktmester og to konsulenter som i varetar de kontortekniske oppgavene på kontoret.

Lærere og miljøterapeuter arbeider i team der de samarbeider tett i forhold til planlegging og gjennomføring av undervisningen og den daglige oppfølging av skolens elever. Vi har etablert et tverrfaglig samarbeidsnettverk som består av PP-tjenesten, BUP samt andre aktuelle instanser i bydelene og i Helse Sør-Øst.

Undervisning

Voksentoppen skole er en fådelt skole der undervisning foregår i små aldersblandede grupper. Opplæringen ved skolen er hjemlet i Opplæringsloven og følger de samme lover og regler som gjelder for de andre grunnskolene i Oslo. Skolen følger som utgangspunkt de målene som er definert i Kunnskapsløftet og undervisningen er tilpasset elevenes forutsetninger og nivå.

Alle elevene ved Voksentoppen skole har en individuell opplæringsplan (IOP) da de har rett til spesialundervisning etter § 5-1 i Opplæringsloven.  Elevene skal, i den grad det er tilrådelig, følge de målene som er gitt i Kunnskapsløftet, men tilpasset slik at målene er i samsvar med den enkelte elevs forutsetninger. Fra høsten 2019 innarbeides også området "Sosiale utviklingsmål" direkte i elevenes IOP.

Beliggenhet

Skolen ligger i flotte omgivelser på Voksenkollen i Vestre Aker bydel i Oslo, med Nordmarka som nærmeste nabo. Den enkleste måten å komme til skolen, er å ta T-banen til Voksenkollen T-banestasjon. Det tar ca. 7 minutter å gå fra stasjonen til skolen.

Skoletransport

Alle elever på Voksentoppen skole får tilbud om skoletransport til skolen. Det er for tiden Oslo Taxibuss som har ansvar for skoletransport i Osloskolen. Oslo Taxibuss er et datterselskap av Oslotaxi. Når elevene blir tatt inn på skolen, blir det sendt informasjon til Oslotaxi om henting ved hjemsted og transport til og fra skolen. Transporten følger skolens/elevens timeplan.