Strategisk plan

Lærer og elev

Skolens visjon og målsetninger:

Voksentoppen skole har en sammensatt elevgruppe med ulike utfordringer og med store variasjoner i forhold til forutsetninger, nivå og behov. Vi er derfor opptatt av å møte elevene «der de er», på deres premisser og med ulik tilnærming. Målet vårt er alltid, i samråd med foresatte, eleven selv og aktuelle samarbeidspartnere, å finne frem til hva som eren best mulig tilpasning for den enkelte elev.

Skolens visjon for våre elever er at de skal:

Mestre grunnleggende ferdigheter, både faglig og sosialt slik at de kan gjennomføre og bestå videre utdanning og stå rustet til å takle voksenlivets utfordringer. 

Dette oppnås gjennom godt tilrettelagt undervisning i trygge rammer, preget av tydelige mål og forventninger, samt aktiv deltakelse i egen læring og vurderingsarbeid.

De områdene som vi anser som spesielt viktige for å støtte opp om dette arbeidet er:

  • Et godt skole og hjem samarbeid preget av positiv dialog, samt gjensidig respekt og forståelse
  • Et "aktivt læringsmiljø" med sterk vektlegging av arbeidet med utvikling av sosial kompetanse gjennom fellesaktiviteter

Voksentoppen skole reviderer og vedtar strategisk plan hvert år. Planen fasetter hvilke mål skolen har innenfor ulike områder og er et viktig styringsdokument for Driftsstyret og ledelsen ved skolen. Planen utarbeides av ledelsen med innspill fra FAU, Plangruppen og Driftsstyret.