Tidlig innsats

Tidlig innsats er viktig for oss på Voksetoppen skole. Dette får vi til ved å ha fokus på begynneropplæringen, kartlegging av elevenes læringsbehov gjennom hele opplæringsløpet, tilpasset undervisning og tilrettelegging for den enkelte. Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for en elev med én gang det er behov for det. Alle elever skal få mulighet til å lykkes.

Regjeringen legger vekt på tidlig innsats som en hovedstrategi for å sikre alle en god utdanning og forhindre frafall.

TIEY eller Tidlig Innsats Early Years er en pedagogisk metode eller organiseringsform for småskoletrinnet. TIEY skal sikre tilpasset opplæring, ivareta grunnleggende ferdigheter og sikre veiledning for hver enkelt elev i lese- og skriveutviklingen.

TIEY er blant annet basert på stasjonsundervisning med veiledet lesing i klasserommet samt tilrettelegging og tett oppfølging av elever som ikke har oppnådd forventet leseutvikling.

Prinsipper fra denne metoden praktiseres på småskoletrinnet, 1.-4. trinn, ved Voksentoppen skole.