Skole-hjem samarbeid

Vi er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for fortløpende kontakt og informasjonsutveksling mellom skole og hjem. Alle som jobber på skolen er derfor tilgjengelig hvis dere har spørsmål eller viktig informasjon som dere ønsker å formidle. Mesteparten av den fortløpende kontakten skjer vanligvis via elevens kontaktlærer og / eller primærkontakt.

Alle elever på skolen får oppnevnt egen kontaktlærer og primærkontakt. I samarbeid har kontaktlærer og primærkontakt det overordnete ansvaret for den daglige oppfølgingen av eleven på skolen, holde kontakt med hjemmet, kalle inn til og gjennomføre elevsamtaler og utviklingssamtaler med foresatte, samt ha ansvaret for å koordinere samarbeidet rundt den aktuelle eleven i de tilfeller der dette er nødvendig.

Da det kan være vanskelig å nå lærere og miljøterapeuter på dagtid, setter alle ansatte opp en “trefftid”, der de er tilgjengelig per telefon i løpet av uka. Informasjon om dette avtales med kontaktlærer og primærkontakt.

Da våre lærere samarbeider tett med andre lærere og miljøterapeuter i team, vil det i enkelte tilfeller være naturlig at skole-hjem kontakten også skjer gjennom primærkontakt i gruppa. Både kontaktlærer og primærkontakt plikter å sette seg inn i aktuelle problemstillinger og utfordringer i forhold til alle elevene i sin gruppe, slik at de kan tre inn både for, eller som støtte til kontaktlærer. 

Da vi er en liten skole, har vi ofte mange forskjellige roller. De personene som er har ansvar for de ulike gruppene og som følger disse elevene tett, har også andre oppgaver på skolen. Som for eksempel som lærere i praktisk estetiske fag, styrking av fag, oppfølging av enkeltelever osv.

Hvis dere ønsker å ta kontakt med andre lærere i forbindelse med spørsmål rundt tilrettelegging, forutsetninger, osv. ta kontakt med kontaktlærer først, så vil denne formidle beskjed videre til den eller de lærerne dere ønsker kontakt med. Dere kan selvsagt også sende E-post direkte til den enkelte.

Utdanningsetaten i Oslo har utarbeidet et eget informasjonshefte som tar for seg hva som kan forventes av et godt skole- og hjem samarbeid, også omtalt som Oslostandard for skole–hjem samarbeid.

Les Oslostandard for skole hjem samarbeid