Organisering av skoledagen

Mesteparten av undervisningen foregår i den samme gruppen, men vi tilrettelegger også ytterligere slik at klassegruppene gjerne deles i mindre grupper i løpet av skoledagen alt etter tilretteleggings- og oppfølgingsbehov for den enkelte.

Hver gruppe styres av et eget team bestående av lærere og miljøterapeuter som sammen har ansvar for den daglige undervisningen, tilretteleggingen og oppfølgingen i sin gruppe.

Dette skoleåret har vi tre grupper, fordelt på følgende måte:

  • Gruppe 1:   6. - 7.trinn
  • Gruppe 2:   8. - 10. trinn
  • Gruppe 3:   8. - 10 trinn

Skoledagen er delt inn i økter eller perioder der vi, så langt det lar seg gjøre, prøver å legge de praktisk estetiske fagene som kroppsøving, kunst- og håndverk, mat- og helse, musikk og valgfag (kun for ungdomstrinn) siste delen av skoledagen.

Ettersom vi er en fådelt skole der elever går i klassegrupper med elever fra varierende trinn, har vi valgt å fordele fagtimer over år. For ungdomstrinnet har eleven f.eks. musikk over tre år.

Som ledd i vår satsing på utvikling av sosial kompetanse, har vi satt av en time i uka der vi jobber konkret med sosiale ferdigheter og sosial kompetanse under ledelse av miljøterapeutene. Dette gjelder alle trinn. Vi setter også av 2 timer en gang i måneden, der vi jobber med sosial kompetanse. Ser forøvrig skolens årshjul, der datoer for fellesarrangementer gjennom skoleåret er lagt inn.

Skoledagen starter kl. 0830 for alle elever og slutter kl 1410 mandag til og med torsdag. Fredag slutter alle elevene kl 1330.